Adatvédelmi tájékoztató, jogi nyilatkozat és részvételi feltételek

 

ADATVÉDELEM

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az itt található információkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön az MKIK weboldalán keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait - a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag az MKIK-n belül kezeljük.


Általános tudnivalók

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az adatvédelmi tárgyú uniós és magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.


Az MKIK tiszteletben tartja és védi azoknak a személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az MKIK által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

 

 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól


A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét.


Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve telepítünk új technológiákat, amik szükségessé tehetik ezen adatvédelmi elvek módosítását. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át az adatvédelmi tájékoztatónkat.


1. Kiadó

A www.vallalkozzdigitalisan.hu honlap kiadója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.


2. Adatkezelési alapelvek a www.vallalkozdigitalisan.hu honlap adatkezelése során

Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során szükségesek. Az adatokat a szolgáltatás során a kapcsolattartásra és a megfelelő információs anyagok, hírlevelek testreszabásához használjuk fel. Személyes adatot megfelelő tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk.

A www.vallalkozzdigitalisan.hu honlap megtekintése során egy protokollfájlban adatok kerülnek rögzítésre. Ebben a fájlban a következő adatokat tároljuk maximum 3 hónapig: IP cím, a letöltött adat neve, a letöltés dátuma és ideje, az adatforgalom mérete, értesítés, hogy a letöltés sikeres volt-e.

A tárolt adatokat csak és kizárólag honlapunk fejlesztése céljából értékeljük ki. Ha Ön információs anyagokat vagy hírlevelet rendel, nevének és más személyes adatainak megadására kérhetjük. Az Ön személyes döntésén múlik, hogy ezeket az adatokat megadja-e. Adatait kiemelt biztonságú szervereken tároljuk. Az ezekhez való hozzáférés csak külön engedéllyel rendelkező személyek számára biztosított, akik a szerverrel kapcsolatos jogi, gazdasági vagy szerkesztési ügyeket intézik.

Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett nyilatkozatát.


3. Személyes adatok továbbadása harmadik fél részére

A www.vallalkozzdigitalisan.hu honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik félnek, ha a törvények vagy bírósági határozat arra kötelezi az MKIK-t, illetve ha egy a www.vallalkozzdigitalisan.hu internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatok üzleti vagy nem üzleti célú továbbadása nem lehetséges.

Az információs anyagok és/vagy hírlevél rendelése során az Öntől beérkező személyes adatokat csak az MKIK-n belül használjuk fel. Ezeket nem adjuk tovább harmadik félnek az Ön kifejezett belelegyezése nélkül.

 

4. Cookie kezelés

 

A www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy az oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg. 

 

5. A www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 • Az adatok forrása: Hírlevélre, információs anyagokra történő feliratkozás, szolgáltatások igénybevétele
 • Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, információs anyagok, hírlevelek küldése
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] alapján
 • Az adatkezelés időtartama: 10 év
 • A tényleges adatkezelés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
 • Az adatok törlési határideje: Az adatkezelés időtartamának utolsó napja, vagy az érintett önkéntes törlési kérelme (melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet) utáni 3. nap.
 • Az érintettek köre: Hírlevélre, információs anyagokra feliratkozottak, szolgáltatás igénybe vevők
 • Kezelt adatok köre: Név, beosztás, e-mail cím, cégnév/intézmény neve és címe


6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Telefon: +36 (1) 474 5100

Fax: + 36 (1) 474 5105

E-mail: mkik@mkik.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (e-mail/tel.): tota.krisztian@mkik.hu ;+36 (1) 474 51947. Más szolgáltatók honlapjaira vezető linkek

Honlapunk más szolgáltatók vagy partnerek honlapjaira vezető linkeket is tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen szolgáltatók és partnerek betartják-e az adatvédelemre vonatkozó szabályokat, így az MKIK az azokkal kapcsolatos bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

 

 

8. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az MKIK az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2016/679 (EU) rendelet (GDPR), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.


Az érintett az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés joga, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetőlegtörlését, jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, megilleti az adathordozhatósághoz való jog a GDPR-ban meghatározottak szerint.


Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az MKIK a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást ad különösen az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az MKIK írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az MKIK, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - a kért tájékoztatás jellegéhez és terjedelméhez igazodó - észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóságelrendelte.


Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről, vagy az adatkezelés korlátozásáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akikkel, illetve amellyel a személyes adatot korábban közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel  Az érintett kérésére az MKIK tájékoztatja e címzettekről.


Az érintett a 2016/679 (EU) rendelet (GDPR) figyelembevételével, adott esetben tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen (amennyiben azok nem az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak).


Az MKIK indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu

 

Az érintett, ha megítélése szerint az MKIK, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

9. Jövőbeli módosításokkal kapcsolatos tájékoztatás

 

Az MKIK fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját később megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az MKIK a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon teszi közzé.

 

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok nem minősülnek jognyilatkozatnak, hivatalos üzleti ajánlatnak, vagy más joghatást kiváltó kinyilatkoztatásnak. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fenntartja a jogot  hogy weboldalát bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem vállal semmilyen természetű felelősséget a megjelenő weboldalai pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásárért vagy tartalmára vonatkozóan. Nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete, továbbá a Modern Vállalkozások Programjának teljes jel és jelzéskészlete, arculati elemei a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerzői jogvédelme alá esnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit, illetve a Modern Vállalkozások Programjának bármely jelét, jelzését és arculati elemét, ezek részleteit, vagy kombinációit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Kifejezetten tilos továbbá az előbbiekhez hasonló olyan jelet, jelzést, vagy arculati elemet létrehozni amely alkalmas lehet harmadik személyek megtévesztésére, vagy a Modern Vállalkozások Programjával való összetéveszthetőséget idézheti elő.


A PROGRAM RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 


1. A programban résztvevőkre vonatkozó kizáró okok

Nem vehet részt rendezvényeken, illetve nem részesülhet IKT tanácsadásban az a vállalkozás, amely:

 • nem minősül vállalkozásnak*
  • azon belül nem minősül KKV-nak**
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • a részben (25%-ot nem meghaladó mértékben) köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
 • ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet,
 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
 • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a részére továbbadott támogatással szerzett szolgáltatás (rendezvények szervezése KKV részvétel biztosítása céljából, IKT tanácsadás) céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 • ha a továbbadott támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításakor, vagy az igénybevételt követő három évig terjedő időszak alatt, a továbbadott támogatás megítélését, vagy annak felhasználását befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
 • ha az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
 • ha nem felel az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott támogatásra vonatkozó EU-s és állami támogatási szabályoknak.2. Földrajzi korlátozás

A konvergenciarégiós hatókörű Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) területi korlátozása alapján, a Modern Vállalkozások Programja kizárólag olyan vállalkozások számára nyújthatja szolgáltatásait, amelyek rendelkeznek a Közép-Magyarországi régión kívüli székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal.

Amennyiben a vállalkozás székhelye a Közép-magyarországi régióban található, de rendelkezik attól eltérő régióban fiókteleppel, kérem adja meg azt az űrlapon és nyilatkozzon az ott foglalkoztatottak számáról.


3. Kép- és videófelvétel

Felhívjuk figyelmét, hogy rendezvényeink során kép- és videófelvétel készül, amelyen Ön is szerepelhet. Ezek közzétételre kerülhetnek a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon vagy a Modern Válllakozások Programja Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vallalkozzdigitalisan/). A nyilatkozat elfogadásával Ön lemond a felvételekhez kapcsolódó követelési jogairól, a felvétel készítőivel és jogos felhasználóival szemben.


4. Létszámkorlát

Rendezvényhelyszíneink befogadóképességének korlátossága miatt, a regisztráló szervezetektől legfeljebb 2 képviselőt áll módunkban fogadni.


TÁJÉKOZTATÁS TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁSRÓL

1. Rendezvények

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendezvényeken - a Modern Vállalkozások Programja iránt érdeklődő vállalkozásként – való részvétel a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott vissza nem térítendő támogatásnak (továbbiakban: támogatás) minősül. A támogatást nyújtó szervezet(ek): Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Informatika a Társadalomért Egyesület. Az adott rendezvény vonatkozásában a szerzett támogatás mértéke 100%, összege a résztvevő vállalkozásonként várhatóan nem több mint 50.000 Ft/fő/részvétel. A támogatás pontos összegéről az átadott előnyben részesült vállalkozás a rendezvény lebonyolítását követően a kapcsolattartásra kijelölt e-mail címén keresztül értesül. Az e-mailben foglalt tájékoztatás tudomásul vételét a vállalkozás köteles legalább a megadott kapcsolattartási, vagy egyéb hivatalos e-mail címéről 3 munkanapon belül visszaigazolni. Sikeres küldés, de a visszaigazolás elmaradása esetén, a tájékoztatást kézbesítési vélelemmel 7 munkanapot követően elfogadottnak tekintjük.


2. IKT Tanácsadás

A Modern Vállalkozások Programja iránt érdeklődő vállalkozásként felhívjuk szíves figyelmét, hogy az IKT tanácsadás igénybe vétele az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott vissza nem térítendő támogatásnak (továbbiakban: támogatás) minősül. A támogatást nyújtó szervezet(ek): Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Informatika a Társadalomért Egyesület. Az IKT tanácsadás vonatkozásában a szerzett támogatás mértéke 100%, összege igénybe vevő vállalkozásonként nem több mint 350.000 Ft/vállalkozás/tanácsadás. A támogatás pontos összegéről az átadott előnyben részesült vállalkozás a projekt fizikai megvalósításának záró dátumával egyidejűleg a kapcsolattartásra kijelölt e-mail címén keresztül értesül. Az e-mailben foglalt tájékoztatás tudomásul vételét a vállalkozás köteles legalább a megadott kapcsolattartási, vagy egyéb hivatalos e-mail címéről 3 munkanapon belül visszaigazolni. Sikeres küldés, de a visszaigazolás elmaradása esetén, a tájékoztatást kézbesítési vélelemmel 7 munkanapot követően elfogadottnak tekintjük.


3. Továbbadott támogatásban nem részesíthető köre

Az alábbi szempontok szerint nem nyújtható továbbadott támogatás azon támogatást igénylők részére,


a)    amely vállalkozás esetében három év alatt, az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott támogatás meghaladja a 200.000 eurót


b)    amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a továbbadott támogatás igénybevétele időpontjában;


c)    amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba*** tartozó tevékenységhez használja fel csak de minimis támogatás esetében;


d)    amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel csak de minimis támogatás esetében;


e)    amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel csak de minimis támogatás esetében, amennyiben:
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
 • a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,

f)    amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel csak de minimis támogatás esetében


g)    exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik

h)    azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget

i)    olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi

j)    amely vállalkozás esetében a www.szechenyi2020.hu weboldalon található „Általános tájékoztatás 1. Kizáró okok” című pontjában foglaltak valamelyike fennáll.


4. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén alkalmazandó szabályok:

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete és III. fejezetének 28. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 55. §-a, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
* 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról IV. fejezet 19§ 5. bekezdése értelmében: „vállalkozás: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek.”

** 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról:
„3§ (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg…
… (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.”

*** Az Európa Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről